Back Office Management System
  มอนิเตอร์   เพิ่ม Link รายงาน, เพิ่มผู้ใช้งาน
  ตรวจสอบความสมบูรณ์ข้อมูล   นำเข้าไฟล์ ZIP TEXT แบบรวมแฟ้ม
  เปลี่ยนรหัสผ่าน   วิเคราะห์ข้อมูล Error
  ข้อมูล 3 ด้าน   กลับสู่หน้าหลัก