กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ระบบบันทึกข้อมูลนอก 43 แฟ้ม ปีงบ 2561
ฝ่ายสถานพยาบาลฯ 4 ตัวชี้วัด
ฝ่ายอาหารยาฯ 21 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ 4 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 14 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ 7 ตัวชี้วัด
นิติกร 3 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 25 ตัวชี้วัด
ฝ่ายสุขศึกษาฯ 3 ตัวชี้วัด
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ฯ 3 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานทันตฯ 1 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานบริหารฯ 2 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 3 ตัวชี้วัด