กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2562 รอบที่ 2
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562) ดูแบบเต็มหน้าจอ
ตัวชี้วัดจังหวัด
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0102001 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเสริมสร้างองค์กร/ชุมชน ปลอดโฟม ของ คปสอ.
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
4.67
4.33
5
5
5
5
5
4.6
5
4.9112345
2 PA0103001 # ร้อยละของหน่วยบริการในสังกัด สป.ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 5 ด้าน ที่ร้อยละ 95 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
43แฟ้ม เทมเพลต
100
100
100
82.35
93.33
94.12
94.74
86.36
100
92.86
100
100
71.43
83.33
80
91.30
91.867075808590
3 PA0104001 # ระดับความสำเร็จของการดำเนิน งานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดอัตรามารดาตาย
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4.8812345
4 PA0104002 # ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนา การสมวัย
HDC เทมเพลต
98.55
97.45
97.75
97.16
98.29
98.53
96.17
96.56
95.86
97.38
95.81
97.78
98.61
96.63
97.61
96.64
97.37075808590
5 PA0105001 # ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้
บันทึกเอง เทมเพลต
98.41
95.65
97.22
85.19
89.55
96.77
98.91
99.28
100
98.63
100
100
94.74
87.5
96.55
76.12
94.667580859090
6 PA0105002 # อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี
บันทึกเอง เทมเพลต
-3.85
-87.5
-91.67
-90.52
-32.5
-61.11
-50
30.91
46.67
-112.5
-450
0
27.59
-141.18
-176.92
-178.67
-85.7059.914.915
7 PA0110001 # อัตราการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง
บันทึกเอง เทมเพลต
86.77
100
79.96
36.83
100
64.78
93.96
84.9
25.2
14.88
4.93
27.47
100
43.51
100
100
66.454045505560
8 PA0110002 # อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
91.03
100
88.89
94.74
90.91
66.67
100
50
100
85.53
100
100
90.91
91.178182838485
9 PA0112001/1 # เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีฟันผุ (Cavity Free) ร้อยละ 95
บันทึกเอง เทมเพลต
85.71
94.64
95.35
92.07
78.51
74.13
94.1
87.56
90.49
91.46
91.49
96.73
89.33
96.52
98.47
88.79
90.337580859095
10 PA0112001/2 # เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ครอบคลุมร้อยละ 80
บันทึกเอง เทมเพลต
77.03
83.17
86.99
54.37
76.48
70.78
86.11
56.17
69.63
59.31
65.73
91.08
45.37
78.52
74.81
69.73
71.584050607080
11 PA0115001 # อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke; I60-I62)
บันทึกเอง เทมเพลต
0
0
0
25.34
20
0
11.11
0
0
20
0
0
19.5
0
0
0
62523211917
12 PA0115002 # อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63)
บันทึกเอง เทมเพลต
10
0
0
4.01
0
3.85
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
3.57
1.6654.53.532
13 PA0115003 # ร้อยละของผู้เสพในโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบบำบัดเลิกบุหรี่ในคลินิก เลิกบุหรี่ (รพ.)
HDC เทมเพลต
82.3
19.95
14.86
75.66
1.49
0.39
5.37
79.49
66.23
96.36
88.1
5.97
77.76
69.03
7.93
5.22
43.5148121620
14 PA0115004 # ร้อยละผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบำบัดในคลินิกของโรงพยาบาล สามารถเลิกเสพได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน
HDC เทมเพลต
2.15
8.12
40.34
0.7
2.9
0
0
3.1
4.7
0.76
2.03
13.18
0.57
26.92
1.79
5.93
7.07246810
ตัวชี้วัดโซน
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 ค่าเฉลี่ย เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 ค่าเฉลี่ย สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 ค่าเฉลี่ย หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0205003 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./สสอ./PCU/รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100.00100
100
100
100
100.00100
100
100
100
100.00100
100
100
100
100.001005060708090
2 PA0205004 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
88.71
100
92
47.06
81.9476.19
93.33
100
93
86.53100
100
100
100
100.00100
76.92
100
58
83.7389.084050607080
3 PA0215005 # ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73 m2/yr
HDC เทมเพลต
57.61
49.12
63.33
56.64
56.6852.51
42.79
61.08
59.04
57.7444.29
50.66
38.46
48
45.3551.06
58.33
52.99
54.18
54.1452.515457606366
4 PA0215006 # อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
HDC เทมเพลต
2.79
1.26
1.94
2.14
2.031.09
1.73
0.74
2.07
1.321.17
1.28
1.11
1.14
1.181.06
1.36
2.11
1.19
1.431.512.42.421.61.5
5 PA0215007/1 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
HDC เทมเพลต
21.52
41.16
15.84
15.36
23.4722.55
30.57
28.38
39.5
28.7115.13
25.2
15.98
45.23
25.3918.07
24.41
25.76
25.57
23.4525.641819192022
6 PA0215007/2 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
HDC เทมเพลต
36.66
33.44
41.91
25.86
34.4725.72
26.44
44.85
43.78
35.4332.71
41.43
43.54
54.71
43.1014.72
27.38
29.49
32.24
25.9634.682426283032
ตัวชี้วัดองค์กร
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0307001 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1005060708080
ตัวชี้วัดบุคคล
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0407002 # ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
บันทึกเอง เทมเพลต
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
4.512345
2 PA0407003 # ร้อยละการรับผู้ป่วย Intermediate care จากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
บันทึกเอง เทมเพลต
80
88.89
100

87.5
86.67
100
87.5
85
94.12
83.33
90

75
75
78.95
75.756065707580
ตัวชี้วัดอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0501001 # โรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
3
5
3
3
3
5
3
3
5
5
5
5
3
5
3
4
3.9412345
2 PA0501002 # ร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
78.38
100
100
81.82
97.516060708090
3 PA0502002 # รพ.สต.มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง/รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
4.8812345
4 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
98.86
99.53
100
97.29
97.11
96.5
96.36
97.46
98.24
98.1
98.56
98.61
96.73
97.49
96.68
98.7
97.899092.59597.5100
5 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1005060708090
6 PA0505006 # ร้อยละของสถานบริการ(สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1005060708090
7 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
88.71
100
92
47.06
76.19
93.33
100
93
100
100
100
100
100
76.92
100
58
89.084050607080
8 PA0505008/1 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : DTP-HB3
HDC เทมเพลต
99.7
98.69
100
99.1
91.15
77.52
94.14
96.71
97.28
99.72
100
99.39
96.1
100
99.34
93.95
96.428585909595
9 PA0505008/2 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : OPV3
HDC เทมเพลต
99.7
98.69
100
99.1
91.27
77.52
93.98
96.8
97.42
99.72
100
99.7
95.88
100
99.34
94.63
96.488585909595
10 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
11 PA0507005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
57.51
46.72
51.43
38.81
53.37
43.06
42.19
48.33
48.72
46.41
50.26
50.53
21.39
46.13
46.28
56.14
46.712530354045
12 PA0508001-2 # กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ (รอบที่ 2)
บันทึกเอง
81
41.67
66.48
59.3
10.04
26.14
29.77
39.6
57.19
51.34
62.48
52.05
45.63
54.49
54.37
29.83
47.591015202530
13 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
4
5
4.6912345
14 PA0509002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1002025303540
15 PA0513001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4
5
5
1
5
4
5
4.3812345
16 PA0515008 # กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า CVD Risk score มากกว่า 30 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น
บันทึกเอง เทมเพลต
92.55.787477808386
17 PA0515009 # ระดับความสำเร็จการดำเนินงานที่มีระบบ ECS คุณภาพ
บันทึกเอง เทมเพลต
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
4.6912345
18 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
HDC เทมเพลต
24.17
51.53
21.52
12.96
26.83
31.39
37.39
34.95
33.4
44.07
22.58
14.79
11.86
5.49
20.75
23.58
26.0810.512.514.516.518.5