กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2562 รอบที่ 2 :: สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562)
สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน
10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่
1 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

10745 โรงพยาบาลสงขลา
1 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515009 # ระดับความสำเร็จการดำเนินงานที่มีระบบ ECS คุณภาพ
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11386 โรงพยาบาลสทิงพระ
1 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11387 โรงพยาบาลจะนะ
1 PA0501001 # โรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
3

2 PA0513001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11388 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
1 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11390 โรงพยาบาลเทพา
1 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11391 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
1 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
93.33

3 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11392 โรงพยาบาลระโนด
1 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
4

2 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
HDC เทมเพลต
44.07

11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
1 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 #

11394 โรงพยาบาลรัตภูมิ
1 PA0501001 # โรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
3

2 PA0513001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11395 โรงพยาบาลสะเดา
1 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
HDC เทมเพลต
23.58

11396 โรงพยาบาลนาหม่อม
1 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11397 โรงพยาบาลควนเนียง
1 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0513001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11398 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
1 PA0501001 # โรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
4

2 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11399 โรงพยาบาลบางกล่ำ
1 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
92

3 PA0509001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11400 โรงพยาบาลสิงหนคร
1 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
98.24

2 PA0505005 # ร้อยละของสถานบริการ(รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

11401 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
1 PA0507004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0513001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5