กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2562 รอบที่ 2 :: สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562)
สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน
00856 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา
1 PA0502002 # รพ.สต.มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง/รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
97.29

00857 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ
1 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
98.61

2 PA0505006 # ร้อยละของสถานบริการ(สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00858 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
1 PA0505008/1 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : DTP-HB3
HDC เทมเพลต
96.71

2 PA0505008/2 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : OPV3
HDC เทมเพลต
96.8

3 #

00859 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี
1 PA0505006 # ร้อยละของสถานบริการ(สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0509002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00860 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา
1 PA0505008/1 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : DTP-HB3
HDC เทมเพลต
91.15

2 PA0505008/2 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : OPV3
HDC เทมเพลต
91.27

3 PA0509002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00861 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย
1 PA0502002 # รพ.สต.มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง/รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0509002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00862 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด
1 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
98.1

2 PA0509002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00863 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์
1 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
98.56

2 #

00864 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ
1 PA0501002 # ร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505006 # ร้อยละของสถานบริการ(สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
88.71

00865 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา
1 PA0501002 # ร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
81.82

2 PA0507005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
56.14

00866 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
1 PA0515008 # กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า CVD Risk score มากกว่า 30 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น
บันทึกเอง เทมเพลต
92.5

2 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
HDC เทมเพลต
11.86

00867 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม
1 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
96.68

2 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
HDC เทมเพลต
20.75

00868 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง
1 PA0502002 # รพ.สต.มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง/รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
99.53

00869 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ
1 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0505008/1 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : DTP-HB3
HDC เทมเพลต
100

3 PA0505008/2 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี : OPV3
HDC เทมเพลต
100

00870 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร
1 PA0104002 # ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนา การสมวัย
HDC เทมเพลต
95.86

2 PA0505006 # ร้อยละของสถานบริการ(สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0505007 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
1 PA0502002 # รพ.สต.มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะ โฟมบรรจุอาหาร เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 แห่ง/รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0504003 # ร้อยละของเด็ก 9 18 30 42 และ 60 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
97.49