กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ระบบบันทึกข้อมูลนอก 43 แฟ้ม ปีงบ 2563
ฝ่ายสถานพยาบาลฯ 2 ตัวชี้วัด
ฝ่ายอาหารยาฯ 4 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 4 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ 5 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 4 ตัวชี้วัด
ฝ่ายสุขศึกษาฯ 2 ตัวชี้วัด
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคเอดส์ฯ 1 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานบริหารฯ 1 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 1 ตัวชี้วัด