กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2563 รอบที่ 2
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563) ดูแบบเต็มหน้าจอ
ตัวชี้วัดจังหวัด
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0101001 # มารดาตายไม่เกิน 34 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
บันทึกเอง เทมเพลต
1.03
3.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.02
0
0
0
0.35045403434
2 PA0101002 # เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
HDC เทมเพลต
98.07
98.04
94.95
96.75
97.68
96.67
96.73
96.2
97.17
97.4
98.44
97.51
98.57
95.01
98.95
97.35
97.227074.979.984.985
3 PA0101003 # ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 60
บันทึกเอง เทมเพลต
14.17
64.32
14.44
21.64
40.35
27.35
44.23
24.21
84.19
28.67
35.97
33.86
28.23
64.77
72
30.54
39.3130.0039.9949.9959.9960.00
4 PA0101004 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.512345
5 PA0103001 # หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ค่าเฉลี่ย 12 เดือน ในสังกัด สป. ร้อยละ 95 , รพศ./รพท. ร้อยละ 85) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
บันทึกเอง เทมเพลต
92.31
62.5
100
76.47
93.33
88.24
94.74
95.45
92.86
92.86
100
85.71
72.73
100
100
86.96
89.647580859095
6 PA0106001 # อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ≥ ร้อยละ 85
บันทึกเอง เทมเพลต
91.67
66.67
100
93.38
100
80
77.78
100
66.67
100
100
40
79.45
66.67
100
100
85.148182838485
7 PA0109001e1 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดและร้านอาหาร
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
8 PA0109002 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
9 PA0110001 # อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 1.95
บันทึกเอง เทมเพลต
2.49
1.07
2.031.69
1.13
0.97
0.69
1.56
1.43
1.69
1.4
0.73
1.58
2.262.160.97
1.492.291.991.691.391
10 PA0110002 # อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าหรือเท่ากับ baseline ปี 2562
บันทึกเอง เทมเพลต
2.88
4.05
5.264.95
3.03
3.66
2.36
3.43
2.88
6.9
9.09
4.95
2.48
6.08
2.7
2.9
4.235.994.993.992.991.99
11 PA0110003 # ร้อยละ 20 ของผู้เสพที่ต้องการเลิกบุหรี่เข้าสู่ระบบบำบัด
บันทึกเอง เทมเพลต
91.81
42.31
32.1
91.57
41.14
61.68
58.11
89.26
92.69
84.38
92.64
45.85
82.21
27.31
62.52
61.12
66.0448121620
12 PA0110004 # ร้อยละ 10 ของผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบำบัดเลิกบุหรี่ได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องใน 6 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
0.84
20.91
8.07
37.1
3.86
1.16
7.96
0.89
11.52
2.51
0.61
17.13
7.99
11.14
2.97
2.79
8.59246810
13 PA0111001 # อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,การออกกำลังกาย)
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4.8112345
14 PA0112001 # หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ข้อมูลช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนที่ประเมิน)
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
96.3
94.03
91.94
95.65
100
100
100
100
98.73
100
93.75
100
94.03
97.786060708090
15 PA0112002 # อัตราป่วยไข้เลือดออกลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี (พ.ศ.2558- 2562) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
บันทึกเอง เทมเพลต
68
71.43
73.33
60.13
7.32
-210.53
-105
26.92
83.33
-31.58
66.67
-11.11
61.41
7.76
38.89
43.75
15.67-25-19.9019.925
ตัวชี้วัดโซน
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 ค่าเฉลี่ย เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 ค่าเฉลี่ย สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 ค่าเฉลี่ย หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA020105 # เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
บันทึกเอง เทมเพลต
98.07
98.04
94.95
96.75
96.9597.68
96.67
96.73
96.2
96.4197.17
97.4
98.44
97.51
97.6398.57
95.01
98.95
97.35
97.4797.227074798485
2 PA0203002_1 # การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตได้รับบริการ SNAP - ร้อยละของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตใน 5 กลุ่มโรคได้รับบริการ SNAP ตามมาตรฐานการดูแลมี Barthel Index เพิ่มขึ้น 2 คะแนนขึ้นไป
บันทึกเอง เทมเพลต
69.44
44.44
55.34
0
42.310
0
0
0
0.000
0
0
0
0.000
0
0
0
0.0010.582030405060
3 PA0203002_2 # การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตได้รับบริการ SNAP - ผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตใน 5 กลุ่มโรค รับบริการ SNAP หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ได้รับการดูแลที่บ้านตามแผนการเยี่ยมอย่างน้อย 1 ครั้ง
บันทึกเอง เทมเพลต
67.01
67.39
61.54
54.03
62.490
0
0
0
0.000
0
0
0
0.000
0
0
0
0.0015.621015202530
4 PA0209003e1 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดและร้านอาหารในโซนลีลาวดี
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5.005
5
5
5
5.005
5
5
5
5.005
5
5
5
5.00512345
5 PA0210006 # อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานน้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 1.95
บันทึกเอง เทมเพลต
2.49
1.07
2.03
1.69
1.821.13
0.97
0.69
1.56
1.411.43
1.69
1.4
0.73
1.311.58
2.26
2.16
0.97
1.741.492.852.852.552.251.95
6 PA0210007 # อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง น้อยกว่าหรือเท่ากับ baseline ปี 2562
บันทึกเอง เทมเพลต
2.88
4.05
5.26
4.95
4.293.03
3.66
2.36
3.43
3.732.88
6.9 9.09
4.95
5.962.48
6.08
2.7
2.9
3.544.237.896.895.894.893.81
7 PA021005 # ร้อยละของผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m2/yr (ร้อยละ 66)
HDC เทมเพลต
56.41
51.52
64.71
56.36
57.2554.25
43.32
63.82
58.86
58.6849.45
53.44
35.71
49.12
46.9352.53
57.78
55.24
54.47
55.0153.564547606366
ตัวชี้วัดองค์กร
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0304001 # ร้อยละความครอบคลุมประชากรของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่
บันทึกเอง เทมเพลต
0
25
66.67
57.89
33.33
14.29
57.14
22.22
20
40
50
40
44.12
100
0
9.09
36.232525303540
ตัวชี้วัดบุคคล
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0404002 # ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
2 PA0404003 # ร้อยละการรับผู้ป่วย Intermediate care จากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
บันทึกเอง เทมเพลต
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
012345
ตัวชี้วัดอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
99.62
99.41
99.18
96
94.88
97.12
94.5
95.46
97.52
96.8
99.47
98.55
76.06
97.45
98.53
98.9
96.228080848994
2 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512344
3 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
87.89
51.06
53.14
40.15
74.83
43.82
52.25
47.86
52.52
47.97
52.2
53.46
31.03
42.58
63.29
56.16
53.1412.51517.52022.5
4 PA0505001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
4.8812345
5 PA0508001 # ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
บันทึกเอง เทมเพลต
2
5
4
4
5
5
5
2
5
2
5
5
2
2
4
2
3.6912345
6 PA0508002 # ร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
84.62
100
100
83.78
100
100
95.24
97.7370708090100
7 PA0509004e1 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดและร้านอาหาร
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
511234
8 PA0510008 # กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า CVD Risk score มากกว่า 30 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น
บันทึกเอง เทมเพลต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91.5
0
0
0
5.727477808386
9 PA0511002 # ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนด้วย 3 อ 2 ส มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
2
5
4
4
5
5
5
5
5
4
5
3
4.512345
10 PA0512003 # ร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1006161718191
11 PA0512004 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1006161718191
12 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
90.63
100
95
60
81.58
95
100
100
100
97.96
100
92.31
100
61.54
92.86
81.48
90.526666717680
13 PA0512006 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กได้รับวัคซีนครบอายุ 1 ปี (Fully Immunized)
บันทึกเอง เทมเพลต
96.67
95.98
99.03
93.08
84.07
76.56
89.59
94.13
90.03
98.09
97.83
92.6
76.05
87.5
93.79
77.27
90.147575818690
14 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4.8812345
15 PA0515002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1001020304050
16 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บันทึกเอง เทมเพลต
29.86
20.35
22.4
9.56
26.86
25.71
26.34
28.94
29.67
31.97
15.24
14.49
12.91
13.4
20.38
27.49
22.2213.513.515.517.519.5