กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2563 รอบที่ 2 :: สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563)
สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน
10682 โรงพยาบาลหาดใหญ่
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

10745 โรงพยาบาลสงขลา
1 PA0508001 # ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
บันทึกเอง เทมเพลต
4

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11386 โรงพยาบาลสทิงพระ
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11387 โรงพยาบาลจะนะ
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0505001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11388 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี
1 PA0512003 # ร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11390 โรงพยาบาลเทพา
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11391 โรงพยาบาลสะบ้าย้อย
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0512003 # ร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
95

11392 โรงพยาบาลระโนด
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0505001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11393 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์
1 PA0511002 # ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนด้วย 3 อ 2 ส มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0512003 # ร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

11394 โรงพยาบาลรัตภูมิ
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0508001 # ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
บันทึกเอง เทมเพลต
2

11395 โรงพยาบาลสะเดา
1 PA0509004e1 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดและร้านอาหาร
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11396 โรงพยาบาลนาหม่อม
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11397 โรงพยาบาลควนเนียง
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11398 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11399 โรงพยาบาลบางกล่ำ
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
99.18

2 PA0515001 # โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11400 โรงพยาบาลสิงหนคร
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
97.52

2 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

11401 โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
1 PA0504004 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0505001 # หน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5