กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2563 รอบที่ 2 :: สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2563)
สำหรับผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน
00856 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
96

2 PA0512004 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
60

00857 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
98.55

2 PA0512004 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
92.31

00858 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
95.46

2 PA0512006 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กได้รับวัคซีนครบอายุ 1 ปี (Fully Immunized)
บันทึกเอง เทมเพลต
94.13

00859 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวี
1 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
52.25

2 PA0508002 # ร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00860 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา
1 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
74.83

2 PA0515002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00861 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย
1 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
43.82

2 PA0509004e1 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดและร้านอาหาร
บันทึกเอง เทมเพลต
5

00862 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
96.8

2 PA0512006 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กได้รับวัคซีนครบอายุ 1 ปี (Fully Immunized)
บันทึกเอง เทมเพลต
98.09

00863 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์
1 PA0511002 # ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการปรับเปลี่ยนด้วย 3 อ 2 ส มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น
บันทึกเอง เทมเพลต
5

2 PA0512004 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00864 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ
1 PA0508002 # ร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA0512004 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
90.63

00865 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเดา
1 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
56.16

2 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บันทึกเอง เทมเพลต
27.49

00866 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่
1 PA0510008 # กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า CVD Risk score มากกว่า 30 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น
บันทึกเอง เทมเพลต
91.5

2 PA0515002 # ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00867 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหม่อม
1 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
63.29

2 PA0516001 # ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
บันทึกเอง เทมเพลต
20.38

00868 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนเนียง
1 PA0504005 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
บันทึกเอง เทมเพลต
51.06

2 PA0512006 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กได้รับวัคซีนครบอายุ 1 ปี (Fully Immunized)
บันทึกเอง เทมเพลต
95.98

00869 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกล่ำ
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
99.18

2 PA0512006 # ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดตามเกณฑ์ในเด็กได้รับวัคซีนครบอายุ 1 ปี (Fully Immunized)
บันทึกเอง เทมเพลต
99.03

00870 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
97.52

2 PA0512004 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA0512005 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

00871 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง
1 PA0501006 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18,30 ,42 และ 60 เดือน
บันทึกเอง เทมเพลต
97.45

2 PA0509004e1 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดและร้านอาหาร
บันทึกเอง เทมเพลต
5