กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2561 รอบที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัด Agenda
ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
เกณฑ์คะแนน โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี
1 2 3 4 5 ค่ากลาง รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้ KEY707580858595.77 10010094.4486.4294.0310098.9198.5680.5210010010090.5396.8896.5595.52
อัตราการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง KEY6570758085177.63 112.82180.83127.68116.75124.03179.71178.99107.95281.7128.07107.02190.4579.87663.78111.1151.4
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ KEY828384858589.41 10010010072.8288.8983.331008085.7110033.3310086.49100100100
ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค. F43152025303536.36 64.1436.5338.8929.7754.7128.563631.0735.8232.7240.8145.8914.7830.9425.335.86
หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลถูกต้องตามโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานสุขภาพ 43 แฟ้ม F439697989910099.95 99.9899.9810099.599.9899.9499.9999.999.9510099.9899.9999.9999.9610099.98
หน่วยบริการมีมิติความสัมพันธ์คุณภาพเชื่อมโยง 4 มิติฯ F43657075808592.43 93.1791.6698.9588.0296.395.1594.7190.1794.1290.738898.974.7795.8390.298.26
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองการสูบบหรี่ HDC405060708071.77 57.0977.280.5353.569.9389.4392.6766.4685.8172.1875.1190.4336.9261.7683.1556.21
ร้อยละ 20 ของผู้เสพต้องการเลิกเข้าสู่ระบบบำบัด HDC4812162056.27 28.7754.1180.2439.4954.0487.8154.4273.4465.1969.0885.4925.6848.5359.0130.5244.56
ร้อยละ 20 ของผู้เสพที่เข้าสู่ระบบบำบัดเลิกเสพได้สำเร็จอย่างต่อเนื่องใน 6 เดือน HDC481216207.39 1.6414.922.9513.8414.163.844.090.6314.414.884.17146.627.742.537.81
ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมองค์กร/ชุมชน ปลอดโฟม ของ คปสอ. KEY123454.17 3.2554.3755552.532554.5753.12
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ไม่มีฟันผุ Cavity free HDC0.490.991.491.992.0020.2 23.7322.126.812.4419.8523.4530.5329.927.5910.1540.4817.7629.5419.512.2217.17
เด็กอายุ 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากครอบคลุม ร้อยละ 60 KEY39.9949.9959.99656546.12 41.326036.3234.8661.1557.5944.125.7353.8543.934263.6725.225063.4934.75
กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัด Area
ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
เกณฑ์คะแนน โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี
1 2 3 4 5 ค่ากลาง รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr HDC586062646653.53 52.5343.8660.7853.854.3861.5857.4749.4652.315638.4655.7454.3856.7957.6351.38
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตได้รับบริการ SNAP F43505560657021.36 54.8478.5771.5228.651.6515.862.1110.0500012.249.9815.9112.7327.59
ร้อยละของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตที่ได้รับบริการ SNAP มี Barthel Index เพิ่มขึ้น F43606570758020.36 88.2461.987.1288.52000000000000
ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ KEY2039.959.979.98085.14 85.4710093.7552.6376.3588.8910093.3372.7393.339610010073.6865.5270.5
ร้อยละของสถานบริการ (รพ/รพ.สต/PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์ KEY6069.979.989.990100 100100100100100100100100100100100100100100100100
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน HDC1.91.71.51.31.11.44 1.741.310.782.941.351.211.081.741.311.761.021.851.071.191.251.47
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควบคุมค่าระดับ HBA1C HDC111417202320.06 12.628.1225.7710.0222.2724.5129.5422.5310.9220.3217.2722.9515.1813.1421.0924.67
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมค่าระดับความดันได้ดี HDC101520253032.48 34.3532.3343.4525.3826.1233.5234.1526.4434.1239.3427.9150.0412.231.4339.5929.24
กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดองค์กร
ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
เกณฑ์คะแนน โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี
1 2 3 4 5 ค่ากลาง รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว KEY51015202540.16 41.6728.5742.8647.0642.8623.5333.3333.3338.46504038.4682.35402535
กลุ่มที่ 4 ตัวชี้วัดบุคคล
ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
เกณฑ์คะแนน โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี
1 2 3 4 5 ค่ากลาง รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ) KEY123454.13 4444545444444444