กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ตัวชี้วัดรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ โรงพยาบาล
หน่วยงาน ตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนน ผลงาน
1
2
3
4
5
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ
โรงพยาบาลหาดใหญ่โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital12345--5
โรงพยาบาลหาดใหญ่ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลสงขลาลดอัตราตายมารดา ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ12345--5
โรงพยาบาลสงขลาระดับความสำเร็จการดำเนินงานที่มีระบบ ECS คุณภาพ12345--5
โรงพยาบาลสทิงพระร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.9803333100
โรงพยาบาลสทิงพระระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลสทิงพระร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.99022100
โรงพยาบาลจะนะโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด12345--3
โรงพยาบาลจะนะระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเด็ก 1 ปี: DTP-HB3/OPV384.9985909595.0191.87
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.9805353100
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.99022100
โรงพยาบาลเทพาระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลเทพาโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital12345--5
โรงพยาบาลสะบ้าย้อยร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.99011100
โรงพยาบาลสะบ้าย้อยโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital12345--5
โรงพยาบาลสะบ้าย้อยร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.980322475
โรงพยาบาลระโนดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการปรับเปลี่ยน สมารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้10152025308086640279.17
โรงพยาบาลระโนดโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital12345--4
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการปรับเปลี่ยน สมารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้10152025301711149387.26
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลรัตภูมิโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด12345--3
โรงพยาบาลรัตภูมิหน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด12345--2
โรงพยาบาลสะเดาโรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด12345--5
โรงพยาบาลสะเดาร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน121416182032332210745833.24
โรงพยาบาลนาหม่อมหน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด12345--5
โรงพยาบาลนาหม่อมระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลควนเนียงโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital12345--5
โรงพยาบาลควนเนียงระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน121416182032332210745833.24
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์โรงพยาบาลใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ตามเกณฑ์เป้าหมายกระทรวงกำหนด12345--5
โรงพยาบาลบางกล่ำโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital12345--5
โรงพยาบาลบางกล่ำระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลสิงหนครร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.980443272.73
โรงพยาบาลสิงหนครร้อยละของสถานบริการ (รพ./PCU) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.99022100
โรงพยาบาลสิงหนครอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.510024692413100
โรงพยาบาลคลองหอยโข่งระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)12345--5
โรงพยาบาลคลองหอยโข่งหน่วยบริการมีคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด12345--5