กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ตัวชี้วัดรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สาธารณสุขอำเภอ
หน่วยงาน ตัวชี้วัด เกณฑ์คะแนน ผลงาน
1
2
3
4
5
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ
สสอ.เมืองสงขลาอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.510030062911100
สสอ.เมืองสงขลารพ.สต. มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง/1 รพ.สต.12345--5
สสอ.สทิงพระอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.510011601133100
สสอ.สทิงพระร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.9803333100
สสอ.สทิงพระร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.9901313100
สสอ.จะนะร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค2020406080211676.19
สสอ.จะนะร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital24681021733.33
สสอ.นาทวีอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.510022542186100
สสอ.นาทวีร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.9805353100
สสอ.นาทวีร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.9901818100
สสอ.เทพาร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital24681014642.86
สสอ.เทพารพ.สต. มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง/1 รพ.สต.12345--5
สสอ.สะบ้าย้อยร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.9804040100
สสอ.สะบ้าย้อยร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.9901515100
สสอ.สะบ้าย้อยร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital24681017423.53
สสอ.ระโนดร้อยละของ รพ.สต. ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital24681014750
สสอ.ระโนดอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.510013411303100
สสอ.กระแสสินธุ์กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการปรับเปลี่ยน สมารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้10152025301711149387.26
สสอ.กระแสสินธุ์อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.5100308291100
สสอ.รัตภูมิร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.9901212100
สสอ.รัตภูมิร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค2020406080131292.31
สสอ.รัตภูมิร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.980645585.94
สสอ.สะเดาร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน121416182032332210745833.24
สสอ.สะเดาร้อยละของ รพ.สต. มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค2020406080211466.67
สสอ.หาดใหญ่ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน1214161820108531540121836.97
สสอ.หาดใหญ่กลุ่มเสี่ยงที่มีค่า CVD Risk score มากกว่า 30 ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น747780838620018793.5
สสอ.นาหม่อมอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.5100518468100
สสอ.นาหม่อมร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน1214161820854101980223.18
สสอ.ควนเนียงรพ.สต. มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง/1 รพ.สต.12345--5
สสอ.ควนเนียงอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.5100923907100
สสอ.บางกล่ำอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.5100984976100
สสอ.บางกล่ำร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน1214161820887112130324.01
สสอ.สิงหนครร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์6069.979.989.9901212100
สสอ.สิงหนครร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์2039.959.979.980443272.73
สสอ.สิงหนครอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.510024692413100
สสอ.คลองหอยโข่งอัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9, 18, 30, 42 เดือน9092.59597.5100751696100
สสอ.คลองหอยโข่งรพ.สต. มีองค์กรหรือชุมชนปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 แห่ง/1 รพ.สต.12345--5