กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สัดส่วน นสค.ที่ providertype 03 04 05 ต่อจำนวนประชากรและหลังคาเรือน