กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

หน่วยบริการที่ค้างส่งเกิน 5 วัน

อำเภอ สถานบริการ
เมืองสงขลา 10745 : โรงพยาบาลสงขลา,15112 : ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง,22851 : สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
สะบ้าย้อย 24646 : ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสะบ้าย้อย
สะเดา 15087 : ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลปาด้งเบซาร์,23867 : คลินิกชุมชนอบอุ่น
หาดใหญ่ 14312 : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ,23990 : ศูนย์บริการสาธารณสุขสนามกีฬาจิระนคร,23997 : ศูนย์บริการสาธารณสุขพ่อพรหมทองสองยอด,24000 : ศูนย์บริการสาธารสุขโรงเรียนเทศบาล 2,24002 : ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาล 4,24016 : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองแห
สิงหนคร 09591 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรำแดง,09592 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดขนุน,09596 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสว่างอารมณ์

จำนวนข้อมูลแฟ้ม service (รายวัน)