กรุณารอสักครู่...

KPI / ตัวชี้วัดระดับจังหวัด (จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม)

ฝ่ายสถานพยาบาลฯ 19
แสดงรายงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ 4
แสดงรายงาน
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 7
แสดงรายงาน
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ 3
แสดงรายงาน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 12
แสดงรายงาน
ฝ่ายสุขศึกษาฯ 6
แสดงรายงาน
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2
แสดงรายงาน
ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 3
แสดงรายงาน
ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
แสดงรายงาน