สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2564 รอบที่ 2
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
ตัวชี้วัดจังหวัด
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1
2
3
4
5
1 PA010201 # ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
4
4.5
5
4.5
4
4.5
3.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5
4.5
5
4.5312345
2 PA010202 # ความสำเร็จในการดำเนินงานการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
บันทึกเอง เทมเพลต
4
4.5
4
4.5
4
4.5
4.5
4
4
4
4
4
5
4
4
4.5
4.2212345
3 PA010301 # ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ค่า Median ในสังกัด สป.ร้อยละ 95,รพศ./รพท. ร้อยละ 85
HDC เทมเพลต
100
100
100
77.78
93.33
100
100
100
100
100
100
100
68.42
83.33
100
87.50
94.47580859095
4 PA010302 # ร้อยละของโรงพยาบาลดำเนินงานผ่านเกณฑ์ Smart Hospital
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
87.56065707580
5 PA010401 # อัตราการตายของมารดาไทย
บันทึกเอง เทมเพลต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227.27
0
0
121.21
0
0
0
21.783227.122.117.117
6 PA010402 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
90
100
90.91
100
100
100
100
100
100
100
98.818084.9989.9994.9995
7 PA010501 # จำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บันทึกเอง เทมเพลต
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
3
3.512345
8 PA010502 # อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บันทึกเอง เทมเพลต
0.16
0.72
0.25
0.63
0.79
0.49
0.29
0.23
0.74
0.79
0
0.21
0.5
1.41
0.31
0.95
0.531.81.81.61.41.4
9 PA010503 # อัตราป่วยไข้เลือดออกปี 2564 ลดลงจากค่ามัธยฐาน 5 ปี
บันทึกเอง เทมเพลต
94.44
92.31
95.24
92.83
100
80.43
93.75
94.81
96.04
93.55
100
100
93.95
89.36
100
93.08
94.36-25.00-10.000.0024.9025.00
10 PA010504 # ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่สามารถควบคุมไข้เลือดออกได้
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96.88
100
100
99.816060708090
11 PA010505 # อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
80
85.71
100
60
92.31
100
100
100
66.67
87.5
87.21
100
66.67
100
89.1365.0072.0080.0081.0088.00
12 PA010701 # สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.)จัดบริการด้านสุขภาพวิถีใหม่ที่ทันสมัย และเอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
13 PA010801 # อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ (ประเด็นเน้นโควิด-19: New Normal ,DM/HT: 3อ2ส, และสุขภาพผู้สูงวัย) ระดับดีขึ้นไป
บันทึกเอง เทมเพลต
86.73
87.19
90.71
95.12
83.03
85.92
87.6
91.85
88.55
95.88
88.71
93.71
92.07
87.78
89.42
88.29
89.545060708080.01
14 PA010802 # เครือข่ายบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีองค์กร/ชุมชนต้นแบบ/นวัตกรรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างน้อย 1 ประเภท
บันทึกเอง เทมเพลต
75
50
75
75
75
25
100
75
75
50
75
100
25
0
0
0
54.69 (ผ่าน60% 9 อำเภอ)1-3 อำเภอ4-6 อำเภอ7-9 อำเภอ10-13 อำเภอ14-16 อำเภอ
15 PA011001 # การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โซนละ 1 แห่ง
บันทึกเอง เทมเพลต
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
412345
16 PA011501 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้
HDC เทมเพลต
18.81
43.7
21.06
14.94
26.69
24.21
15.45
15.75
16.73
21.49
24.65
22.95
20.88
22.19
17.65
16.76
21.4921.2221.2421.2621.2821.30
17 PA011502 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
HDC เทมเพลต
45.01
48.13
40.73
37.42
32.91
37.73
50.02
46.48
64.91
39.7
39.22
46.43
41.89
31.21
40.02
42.6
42.7828.2728.2928.3128.3328.35
ตัวชี้วัดโซน
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 ค่าเฉลี่ย เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 ค่าเฉลี่ย สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 ค่าเฉลี่ย หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA040303_1 # ร้อยละของผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตที่ได้รับบริการ SNAP มี Barthel Index เพิ่มขึ้น 2 คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนอยู่ในช่วง 16-20 คะแนน
HDC เทมเพลต
75
82.35
69.7

56.760.000.000.0014.194045505560
2 PA040303_2 # ผู้ป่วยหลังระยะวิกฤตใน 4 กลุ่มโรค ได้รับบริการ SNAP หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้รับการดูแลที่บ้านตามแผนการเยี่ยม
HDC เทมเพลต
60.47
66.67
61.54
42.02
57.6852.31
43.14
61.17
52.69
58.8557.69
65.38
66.67
77.14
66.7251.09
69.23
25.00
64.44
52.4457.296065707580
3 PA040507 # ทุกเหตุการณ์สามารถควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 21 - 28 วันและไม่เกิด Generation ที่ 2
บันทึกเอง เทมเพลต
0
0
0
0
0.000
11.11
10
0
2.509.09
16.67
50
0
18.940
0
0
0
0.006.0550507090100
4 PA041503 # ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
HDC เทมเพลต
56.89
45.48
58.88
20.96
45.5518.05
50.38
51.11
19.21
33.3418.3
64.04
17.65
15.93
28.9856.43
44.97
46.03
9.39
39.2137.114045505560
5 PA041504 # ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ทำ HomeBP) น้อยกว่าค่า base ปี 2563
HDC เทมเพลต
6.54
5.76
4.97
7.23
6.136.9
5.31
6.98
7.71
8.397.2
7.58
13.72
7.88
9.104.7
11.96
6.14
5.26
7.027.247.277.247.217.187.15
6 PA041505 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้
HDC เทมเพลต
18.81
43.7
21.06
14.94
24.6326.69
24.21
15.45
15.75
20.0216.73
21.49
24.65
22.95
21.4620.88
22.19
17.65
16.76
19.3721.4921.2221.2421.2621.2821.30
7 PA041506 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
HDC เทมเพลต
94.69
73.11
90.48
86.55
86.2179.38
86.19
96.42
84.35
81.8691.97
93.09
98.95
88.21
93.0668.59
67.29
88.21
40.65
66.1983.0128.2728.2928.3128.3328.35
8 PA041507 # ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr
HDC เทมเพลต
62.73
70.69
67.98
65.19
66.6555.27
62.37
63.44
59.09
60.4568.42
66.27
71.43
62.84
67.2453.23
64
57.67
65.93
60.2163.535457606366
ตัวชี้วัดองค์กร
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA020506 # ระดับความสำเร็จการดําเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
ตัวชี้วัดบุคคล
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA030702 # ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (เขตชนบทร้อยละ 40 เขตเมือง ร้อยละ 50)
บันทึกเอง เทมเพลต
28.57
25
66.67
63.16
50
28.57
71.43
44.44
40
40
50
60
44.12
100
100
36.36
53.022525303540
2 PA030703 # ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
บันทึกเอง เทมเพลต
93.33
90
100
80
93.33
83.33
100
96.67
100
90
90
93.33
80
90
90
83.33
90.833545556575
ตัวชี้วัดอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 PA040101 # ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
95.45
100
100
94.44
100
100
92.31
100
100
81.08
80
100
100
96.4670708090100
2 PA040203 # ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
4
4.5
5
4.5
4
4.5
3.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5
4.5
5
4.5312345
3 PA040204 # ความสำเร็จในการดำเนินงานการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
บันทึกเอง เทมเพลต
4
4.5
4
4.5
4
4.5
4.5
4
4
4
4
4
5
4
4
4.5
4.2212345
4 PA040304 # ร้อยละหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
HDC เทมเพลต
84.62
100
100
44.44
93.33
94.12
100
86.36
100
100
100
100
47.37
50
100
70.83
85.697580859095
5 PA040403 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care ) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
90
100
90.91
100
100
100
100
100
100
100
98.818084.9989.9994.9995
6 PA040404 # ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
บันทึกเอง เทมเพลต
93.88
88.24
100
98.47
88.57
96.55
62.28
99.21
99.02
89.45
67.24
98.2
97.97
100
95.31
85.81
91.266069.9979.9984.9985
7 PA040405 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือน
HDC เทมเพลต
99.04
98.49
98.68
95.95
92.51
94.48
97.45
95.24
95.91
96.92
96.96
97.2
72.28
96.06
99.28
97.42
95.248585909595
8 PA040406 # อัตราการเสียชีวิตของมารดาไทยจากการตกเลือดหลังคลอด
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
9 PA040508 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10061708090100
10 PA040509 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
93.22
100
93.75
88.24
91.67
88.89
100
93
100
100
100
100
97.06
92.31
92.86
97.78
95.556670758080
11 PA040704 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
HDC เทมเพลต
63.32
32.82
32.98
24.36
40.20
29
44.56
39.12
53.15
49.82
44.55
39.14
24.22
21.72
31.96
36.70
37.983035404550
12 PA041002 # การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บันทึกเอง เทมเพลต
3
3
3
3
5
5
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
412345
13 PA041508 # ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
HDC เทมเพลต
6.74
5.91
5.28
7.32
7.34
5.49
7.06
7.76
7.27
7.73
14.78
8.01
4.76
12.16
6.36
5.26
7.454045505560
14 PA041508 # ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ทำ HomeBP)
HDC เทมเพลต
6.74
5.91
5.28
7.32
7.34
5.49
7.06
7.76
7.27
7.73
14.78
8.01
4.76
12.16
6.36
5.26
7.457.277.247.217.187.15
15 PA041509 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้
HDC เทมเพลต
18.81
43.7
21.06
14.94
26.69
24.21
15.45
15.75
16.73
21.49
24.65
22.95
20.88
22.19
17.65
16.76
21.4921.2221.2421.2621.2821.30
16 PA041510 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
HDC เทมเพลต
45.01
48.13
40.73
37.42
32.91
37.73
50.02
46.48
64.91
39.7
39.22
46.43
41.89
31.21
40.02
42.6
42.7828.2728.2928.3128.3328.35