สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2565 รอบที่ 1
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ตัวชี้วัดจังหวัด
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1
2
3
4
5
1 49 # อัตราส่วนมารดาตาย ต่อแสนการเกิดมีชีพ
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
2 50 # ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
95.24
95.83
0
100
94.44
100
90
76.47
0
100
84.62
93.33
86.54
100
100
100
82.285060708090
3 51 # ค้นหาเชิงรุก ด้วย ATK ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2 ของประชากรต่อสัปดาห์
บันทึกเอง เทมเพลต
325.65
219.85
154.52
191.45
177.1
123.25
331.87
287.92
308.39
152.96
211.04
101.36
66.9
158.93
343.87
142.59
206.15060708090
4 52 # จํานวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 10 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
บันทึกเอง เทมเพลต
20
-100
-122.22
49.41
50
37.5
0
-38.46
-16.67
80
0
20
19.55
33.33
0
-31.03
0.091015202530
5 53 # อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรครายใหม่
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
0
98.41
100
100
100
100
100
100
75
100
90.12
80
100
100
90.226565738188
6 54 # สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดบริการด้านสุขภาพใหม่ที่ทันสมัย และเอื้อต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประชาชน
บันทึกเอง เทมเพลต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
312344
7 55 # โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
บันทึกเอง เทมเพลต
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.7512345
8 56 # ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีขึ้นไป
บันทึกเอง เทมเพลต
7.5
37.5
0
46.5
40
8.5
52
21
47.5
0
76.67
82.5
16.5
17
40
13.5
31.6765.0065.0071.0076.0080.00
9 57 # มีพื้นที่ต้นแบบสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามประเด็นพื้นที่ อย่างน้อย 1 ประเด็น/อำเภอ
บันทึกเอง เทมเพลต
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3.6912345
10 58 # โรงพยาบาลเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน HIS Gateway เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพ ร้อยละ 85
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1005055606570
11 68 # ร้อยละของประชาชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
บันทึกเอง เทมเพลต
66.67
100
64.55
76.36
98.01
0
98.86
80.18
84.29
56.84
60.45
91.3
0
100
85.32
85.48
71.773035404550
12 76 # อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อประชากรแสนคน
HDC
6.63
2.92
0.00
0.61
1.27
0.00
1.44
0.93
3.57
6.23
6.68
4.17
0.75
7.37
0.00
0.80
2.718.007.006.005.004.00
13 77 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาล (HbA1c)มากกว่าค่า Base line ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
HDC
11.1
24.76
12.05
7.74
6.85
23.79
13.11
12.99
9.97
17.38
9.83
20.2
9.1
18.69
10.29
13.07
13.8120.5320.9421.3521.7522.36
14 78 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิต(ติดต่อกัน 2 ครั้ง) มากกว่าค่า Base line ปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
HDC
45.17
38.55
34.23
26.19
28.65
42.13
50.02
27.11
41.35
37.34
44.01
52.07
27.64
31.65
34.95
32.46
37.147.5448.4849.4250..3751.78
15 83 # หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ค่า Median ในสังกัด สป.ร้อยละ 95, รพศ./รพท.ร้อยละ 85) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
HDC
100
100
100
82.35
100
100
100
100
100
100
100
100
91.30
83.33
100
100
97.3175.0080.0085.0090.0095.00
ตัวชี้วัดโซน
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 ค่าเฉลี่ย เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 ค่าเฉลี่ย สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 ค่าเฉลี่ย หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 69 # ร้อยละการใช้ยา favipiravir ในผู้ติดเชื้อโควิด-19
บันทึกเอง เทมเพลต
125
125
100
88.75
109.69121.25
125
125
122.5
123.44121.25
93.75
125
125
116.2588.75
125
100
88.75
100.63112.56065707580
2 79 # ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 80 ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 80
HDC
13.64
23.91
9.2
5.7
13.114.24
20.81
6.68
6.35
6.467.74
13.29
1.07
12.01
8.5314.79
8.57
17.24
4.23
11.2110.593841444750
3 80 # ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ≥ ร้อยละ 80
HDC
28.27
7.86
1.97
18.6
14.1828.7
22.49
51.74
31.27
27.9352.89
39.25
14.84
57.17
41.0459.35
0
22.22
1.21
20.7027.365861646770
4 81 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ≥ ร้อยละ 40
HDC
11.1
24.76
12.05
7.74
13.916.85
23.79
13.11
12.99
12.919.97
17.38
9.83
20.2
14.359.1
18.69
10.29
13.07
12.7913.8122.9323.3823.8424.2924.97
5 82 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ดี ≥ ร้อยละ 60
HDC
45.17
38.55
34.23
26.19
36.0428.65
42.13
50.02
27.11
34.3641.35
37.34
44.01
52.07
43.6927.64
31.65
34.95
32.46
31.6837.147.1248.0548.9849.9251.32
6 84 # ร้อยละความครอบคลุมของประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนโควิด-19
HDC
89.18
94.09
92.67
89.76
91.4383.98
75.06
87.86
84.99
87.4988.16
93.66
93.11
94.30
92.3184.18
93.12
94.55
85.58
89.3689.0270.0075.0080.0085.0090.00
ตัวชี้วัดองค์กร
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 67 # ระดับความสำเร็จการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
บันทึกเอง เทมเพลต
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
80
80
80
78.755050607080
ตัวชี้วัดบุคคล
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 64 # ระดับความสำเร็จการดำเนินงานบริหารงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
2.5
5
3
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
4.4712345
2 65 # ระดับความสำเร็จการบริหารงบลงทุนเงินงบประมาณและเงินกู้โควิด
บันทึกเอง เทมเพลต
4.8
5
5
2.3
5
5
5
3.5
5
5
5
5
3.7
5
3.7
5
4.5612345
ตัวชี้วัดอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลตัวชี้วัดรายโซน/ อำเภอ
โซนเฟื่องฟ้า โซนชบาแดง โซนกระดังงา โซนลีลาวดี เกณฑ์
รัตภูมิ 9009 ควนเนียง 9013 บางกล่ำ 9014 เมือง 9001 เทพา 9005 สะบ้าย้อย 9006 นาทวี 9004 จะนะ 9003 สิงหนคร 9015 ระโนด 9007 กระแสสินธุ์ 9008 สทิงพระ 9002 หาดใหญ่ 9011 คลองหอยโข่ง 9016 นาหม่อม 9012 สะเดา 9010 ค่าเฉลี่ยจังหวัด 1 2 3 4 5
1 68 # ร้อยละของประชาชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
บันทึกเอง เทมเพลต
66.67
100
64.55
76.36
98.01
0
98.86
80.18
84.29
56.84
60.45
91.3
0
100
85.32
85.48
71.773035404550
2 69 # ร้อยละการใช้ยา favipiravir ในผู้ติดเชื้อโควิด-19
บันทึกเอง เทมเพลต
125
125
100
88.75
121.25
125
125
122.5
121.25
93.75
125
125
88.75
125
100
88.75
112.56065707580
3 70 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
83.33
85.71
88.89
100
100
100
100
100
100
92.31
100
100
88.89
96.28080859098
4 71 # ทุกเหตุการณ์สามารถควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สงบได้ภายใน 28 วัน และไม่เกิด Generationที่ 2
บันทึกเอง เทมเพลต
0
0
0
16.67
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
0
0
0
1.245050607080
5 72 # ร้อยละของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีการติดเชื้อหรือสัมผัสเชื้อมีทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive COVID-19 Response Team (CCRT) ลงทุกแห่ง
บันทึกเอง เทมเพลต
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1004040506080
6 73 # ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
บันทึกเอง เทมเพลต
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
512345
7 84 # ร้อยละความครอบคลุมของประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนโควิด-19
HDC
89.18
94.09
92.67
89.76
83.98
75.06
87.86
84.99
88.16
93.66
93.11
94.30
84.18
93.12
94.55
85.58
89.0270.0075.0080.0085.0090.00