กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สมัครใช้งานระบบ HDC จังหวัดสงขลา

ขั้นตอนการขอใช้งาน HDC จังหวัดสงขลา

1.พิมพ์ใบ Consent HDC เพื่อขอใช้งานระบบ
2.อัพโหลดเอกสาร Consent HDC
3.ตรวจสอบผลการอนุมัติ
4.สมัครใช้งาน HDC (ผลขอใช้งาน = อนุมัติเท่านั้น)