กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ระบบบันทึกข้อมูลนอก 43 แฟ้ม ปีงบ 2564
ฝ่ายสถานพยาบาลฯ 1 ตัวชี้วัด
ฝ่ายอาหารยาฯ 4 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ 2 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 5 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ 9 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 3 ตัวชี้วัด
ฝ่ายสุขศึกษาฯ 2 ตัวชี้วัด
ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 2 ตัวชี้วัด