กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

สรุปประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ปี 2564 รอบที่ 1 :: รายอำเภอ
สรุปข้อมูลบริการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (Freez ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564)
ตัวชี้วัดรายอำเภอ
# ชื่อตัวชี้วัด ผลงาน
อำเภอเมืองสงขลา
1 PA040405 # อัตราความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42,60 เดือน
HDC เทมเพลต
95.95

2 PA040704 # ร้อยละความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านคุณภาพโดย นสค.
HDC เทมเพลต
24.36

อำเภอสทิงพระ
1 PA040404 # ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
บันทึกเอง เทมเพลต
98.2

อำเภอจะนะ
1 PA041508 # ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน
HDC เทมเพลต
7.76

2 PA041508 # ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากผู้สงสัยป่วย (ทำ HomeBP)
HDC เทมเพลต
7.76

3 PA041509 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมได้
HDC เทมเพลต
15.75

4 PA041510 # ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
HDC เทมเพลต
46.48

อำเภอนาทวี
1 PA040406 # อัตราการเสียชีวิตของมารดาไทยจากการตกเลือดหลังคลอด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

อำเภอเทพา
1 PA040203 # ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

อำเภอสะบ้าย้อย
1 PA010202 # ความสำเร็จในการดำเนินงานการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
บันทึกเอง เทมเพลต
4.5

2 PA041002 # การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บันทึกเอง เทมเพลต
5

อำเภอระโนด
1 PA010402 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

อำเภอกระแสสินธุ์
1 PA010402 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

อำเภอรัตภูมิ
1 PA040101 # ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้ง 2 โรค
บันทึกเอง เทมเพลต
100

2 PA040508 # ร้อยละของสถานบริการ (สสอ./รพ.สต.) ที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
100

3 PA040509 # ร้อยละของโรงเรียนที่มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเท่ากับศูนย์
บันทึกเอง เทมเพลต
93.22

อำเภอสะเดา
1 PA010202 # ความสำเร็จในการดำเนินงานการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
บันทึกเอง เทมเพลต
4.5

2 PA041002 # การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บันทึกเอง เทมเพลต
5

อำเภอหาดใหญ่
1 PA010201 # ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
บันทึกเอง เทมเพลต
4.5

อำเภอนาหม่อม
1 PA010202 # ความสำเร็จในการดำเนินงานการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์
บันทึกเอง เทมเพลต
4

2 PA041002 # การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บันทึกเอง เทมเพลต
5

อำเภอควนเนียง
1 PA040406 # อัตราการเสียชีวิตของมารดาไทยจากการตกเลือดหลังคลอด
บันทึกเอง เทมเพลต
5

อำเภอบางกล่ำ
1 PA010301 # ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 5 ด้าน (ค่า Median ในสังกัด สป.ร้อยละ 95,รพศ./รพท. ร้อยละ 85
HDC เทมเพลต
100

อำเภอสิงหนคร
1 PA010402 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
90.91

อำเภอคลองหอยโข่ง
1 PA010402 # ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
บันทึกเอง เทมเพลต
100