กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ระบบบันทึกข้อมูลนอก 43 แฟ้ม ปีงบ 2565 (KPI MONITORING)
ฝ่ายอาหารยาฯ 2 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ 1 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานส่งเสริมฯ 3 ตัวชี้วัด
ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ 6 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ 2 ตัวชี้วัด
ฝ่ายสุขศึกษาฯ 2 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 1 ตัวชี้วัด
กลุ่มงานบริหารฯ 1 ตัวชี้วัด
ฝ่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1 ตัวชี้วัด