กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ข้อมูลประชากร

คุณภาพข้อมูลประชากร

1.เลขที่บัตรประชาชนว่าง โดยที่สัญชาติเป็นไทย
2.เลขที่บัตรประชาชนผิด MOD11 โดยที่สัญชาติเป็นไทย
3.เลขที่บัตรประชาชนเป็นเลข GEN ตามรูปแบบของ HIS โดยที่สัญชาติเป็นไทย
4.สัญชาติไทย แต่ ชือ-นามสกุลและเลขประชาชน ต้องสงสัยว่าไม่ใช่คนไทย
5.ประชากรในเขต ไม่สามารถเชื่อมโยงบ้านที่อยู่ในเขตได้
6.เพศไม่เป็นชายหรือหญิง
7.ประชากรในเขต อายุเกิน 100 ปี/วันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
8.สัญชาติ ไม่ใช่ไทย แต่ไม่ระบุความเป็นต่างด้าว
9.รหัสสถานพยาบาล ไม่พบในฐาน chospital ของสนย.
10.ประชากรในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการอื่นๆ
11.สถานะสมรสเป็นสมณะแต่คำนำหน้าชื่อไม่ใช่พระ
12.สถานะสมรสไม่ใช่สมณะแต่คำนำหน้าชื่อเป็นพระ
13.คำนำหน้าชื่อเป็นพระ แต่เพศไม่ใช่ชาย
14.สถานะสมรสเป็นสมณะ แต่เพศไม่ใช่ชาย
15.ประชากรที่ไม่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนในเขตของหน่วยบริการในจังหวัดแต่มีที่อยู่ๆในจังหวัด(ตามหน่วยบันทึก)
16.ประชากรที่ไม่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นคนในเขตของหน่วยบริการในจังหวัดแต่มีที่อยู่ๆในจังหวัด(ตามหน่วยที่พื้นที่รับผิดชอบ)