กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

คุณภาพข้อมูล ตามหัวข้อการตรวจสอบ

สามารถเลือกแฟ้มเพื่อดูตามปัญหาที่พบได้