กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา SIS

ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม


สามารถเลือกดูข้อมูลความก้าวหน้าแต่ละปี อำเภอหรือสถานบริการได้